Palvelumme

Pro Työturva

Pro Työturva on työsuojeluhenkilöstön jokapäiväinen työkalu. Sillä on mahdollista luoda ja hallinnoida kaikille yhteisiä lain velvoittamia tietoja ja dokumentteja. Työelämän lupakortit, koulutukset, luvat ja pätevyydet pysyvät helposti ajan tasalla. Laajemmalla versiolla on lisäksi mahdollista säästää aikaa ja vaivaa perehdytyksissä ja työnopastuksissa. Olemme julkaisseet myös valmiin juristin tekemän työsopimuslomakkeen ja nykyaikaiset turvallisuushavaintojen sekä läheltä piti -tilanteiden ilmoituslomakkeen, josta on kaksi eri versiota, lyhyt ja pitkä.

Palvelu opastaa niin aloittelevaa kuin kokeneempaakin työsuojelupäällikköä ja -valtuutettua pistämään perusasiat kuntoon helposti ja tehokkaasti. Selainpohjaisen käyttöliittymän ansiosta tietojen syöttö ja päivitysten tekeminen ovat riippumattomia ajasta ja paikasta. 

Palvelu sisältää runsaasti materiaalia ja vinkkejä siitä, kuinka organisaatio ja työsuojeluhenkilöstö voivat välttää virheitä ja säästää aikaa. Se tietää usein myös kustannussäästöjä. Oikein tehdyt ratkaisut tuovat tulosta.

 

Palvelu täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Pro Työturva -peruslisenssin ominaisuudet:

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • kemikaaliluettelo ja palavat aineet
 • riskien arviointi
 • työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen
 • työsuojelun toimintaohjelma
 • pelastussuunnitelma
 • koulutusrekisteri 

Pro Työturvan laajan version lisäominaisuudet:

 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • työsopimus
 • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
  • kaksi eri versiota (lyhyt ja nopea älypuhelimiin ja pitkä tarkempaan kuvaamiseen tietokoneella)
 • päihdeohjelma
 • väkivaltariskien arviointi
 • väkivalta- ja uhkatilanneohjeet
 • tapaturmatutkinta ja käsittely
 • kemiallisten riskien arviointi (kemikaali tai työssä syntyvä altiste)
 • työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointi
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla

Tutustu Pro Työturvaan

Pro Työturva -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Työturva -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.

Pro Tietosuoja

Pro Tietosuoja opastaa ja helpottaa selviytymään toukokuusta 2018 täysimääräisesti sovelletun tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteista. Asetus edellyttää monien selvitysten, korjaustoimien, ohjeiden, hyvien käytänteiden ja dokumentaation tekemistä. 

Pro Tietosuoja avaa asetusta sitä vähemmänkin tuntevalle ja antaa käsityksen sen sisällöstä ja toimista, joita se edellyttää.

Meillä on myös oma ehdotus siitä, kuinka työn voi aloittaa helpommin. Se etenee loogisesti, ja lopputuloksena on ensimmäinen versio organisaation omasta materiaalista. 

Koska asetuksen lopullista tulkintaa ja ennakkopäätöksiä ei vielä ole, niin myöhemmin on helppoa korjata ja tarkentaa dokumentaatiota ja kehittää omaa toimintaa käyttäjäystävällisellä pilvipalvelulla.

Ominaisuudet:

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • asetuksen edellyttämän organisaation dokumentaation tekeminen
 • asetuksen edellyttämä riskien arviointi
 • organisaation henkilöstön koulutus ja tarvittava dokumentaatio siitä
 • organisaation koulutusten hallinnointi koulutusrekisterin avulla
 • poikkeamailmoituksen tekeminen (tietoturvaloukkaukset)

Tutustu Pro Tietosuojaan

Pro Tietosuoja -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Tietosuoja -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.

Pro Henkilöstö

Pro Henkilöstö on pk-yrityksen tai esimerkiksi liiton, järjestön tai yhdistyksen työkalu. Henkilöstöhallinnon vastuuhenkilö voi sen avulla huolehtia koko työsuhteen elinkaaren työhakemuksesta aina työtodistukseen saakka.

Palvelu on käyttäjäystävällinen ja helposti ymmärrettävä. Tavoitteemme on ollut, että organisaatio, jolla ei ole omaa tai ulkoistettua HR-ammattilaista pystyy suoriutumaan henkilöstöhallinnon tehtävistä tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. 

Perinteiset työtavat ja dokumentit ovat jatkossa ongelma ja merkittävä riski.

Yleistä

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne

Rekrytointivaihe

 • työpaikkailmoituksen julkaiseminen -> syntyy hakemuslomake
 • työhakemukset määräpäivään mennessä
 • haastateltavien valinta ja kutsuminen haastatteluun
 • työhönottohaastattelut
 • työhön otettavien valinta ja heille ilmoittaminen
 • koulutuksien merkitseminen palvelussa olevaan koulutusrekisteriin

Työsuhteen alkuvaihe

 • työsopimus
 • tulevan työntekijän tarkistuslista
 • työntekijälle luovutettavat asiat ja tavarat sekä kuittaukset
 • työhön perehdytys
 • työnopastus

Työnteon vaihe

 • kehityskeskustelut
 • työtehtävien vaihtuminen ja uuteen perehdytys/opastus
 • varoitukset

Työsuhteen loppuvaihe

 • työsuhteen irtisanominen
 • työsuhteen purkamis-/purkautumisilmoitus
 • lähtevän työntekijän tarkistuslista
 • luovutettujen asioiden ja tavaroiden palauttaminen sekä kuittaukset
 • lähtöhaastattelu
 • työtodistus

www.prohenkilosto.fi

Pro Henkilöstö -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Henkilöstö -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.

Pro Ilmoitus

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia ilmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Käyttäjäoikeuksien luonti ja hallinnointi

 • koska tässä palvelussa käsitellään monella tavalla kriittisiksi luokiteltavia henkilötietoja on niiden katseluoikeudet mietittävä tarkasti
 • koskee erityisesti alaikäisten tietoja

Turvallisuus- ja läheltä piti -tilanteiden ilmoitukset

 • kaksi erilaista lomaketta eri käyttöön (älypuhelin ja tietokone)
 • automatisoitu raportointi ja tilastointi

Päiväkotien sekä erilaisten koulujen ja oppilaitosten uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoittaminen ja käsittely

 • sekä opettajiin kohdistuva että lasten ja opiskelijoiden keskinäinen
 • käyttäjäoikeudet erittäin tiukkoja
 • valmiita proseduureja asian käsittelyyn
 • automatisoitu raportointi ja tilastointi

HUOM! Palvelussa on myös yleinen ilmoituslomake kaikilla työpaikoilla ja toimialoilla tehtäville väkivaltatilanteiden ilmoituksille.

Työpaikalla/työssä ja oppilaitoksissa esiintyvästä häirinnästä ilmoittaminen

 • mahdollisuus valita useista eri häirinnän tyypeistä
 • käyttäjäoikeudet erittäin tiukkoja
 • valmiita proseduureja asian käsittelyyn (jopa AVIin asti)
 • raportointi ja tilastointi

Tietosuojaan liittyvien tietoturvaloukkausten ja muiden poikkeamien ilmoittaminen

 • mahdollisuus tehdä myös tietosuojan poikkeamista ilmoitus, koska näissä kaikissa edellä esitellyissä kohdissa käsitellään paljon henkilötietoja ja toiminnan on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista
 • perinteiset toimintatavat usein laittomia ja tietoturvattomia

Tutustu Pro Ilmoitukseen

 

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä päiväkodeille ja oppilaitoksille

Olemme tehneet päiväkodeille ja erilaisille oppilaitoksille oman version Pro Ilmoituksesta. Lastentarhanopettajat, opettajat ja myös muu henkilökunta joutuu liian usein uhkailun ja väkivallan kohteeksi ja näistä tilanteista olisi hyvä ilmoittaa mahdollisimman usein  – ja vaivattomasti. Valmiiksi mietittyjen lomakkeiden avulla on mahdollista toimia myös nopeasti ja järjestelmällisesti.

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä yrityksille ja yhdistyksille

Yrityksillä ja erilaisilla yhdistyksillä on omat, hieman erilaiset tarpeet ja olemme siksi tehneet pilvipalvelustamme oman version heitä varten.

Pro Ilmoitus soveltuu myös loistavasti laatupoikkeamien ilmoittamiseen:

 • erittäin monipuolinen työkalu laatupäällikölle
 • liitettävissä Pro Laadunhallintaan

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Pro Laadunhallinta

Pro Laadunhallinta on erilaisille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin vaatimuksia samalla työkalulla. 

Palvelumme avulla voitte ylläpitää samalla hinnalla useita eri järjestelmiä tai niiden kombinaatioita.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 9001 + ISO 14001

Pro Laadunhallinnan perusversion ominaisuuksia

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • Edellä lueteltujen standardien mukaisten järjestelmien luonti ja ylläpito
 • Palvelun oma opastava versio ISO 9001- sekä ISO 9001 + ISO 14001 -standardeista
 • Materiaali on aina yhdessä paikassa kotimaisella palvelimella – ja ajan tasalla
 • Dokumentaatio on mahdollista tulostaa myös PDF-formaatissa
 • Mahdollisuus hyödyntää muiden Pro-palveluiden valmista materiaalia linkkeinä tai liitteinä
 • Vanhoja käyttökelpoisia dokumentteja (esim. prosessikaaviota) mahdollista ladata liitetiedostoina palvelimelle/järjestelmään
 • Kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri on reaaliaikaisesti käytössä

Helposti laajennettavissa poikkeamien hallinnointiin ja riskien arviointiin niiden omilla palveluilla.

Tutustu Pro Laadunhallintaan

 

Pro Laadunhallinnan esittely

Katso alta Pro Laadunhallinnan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.

Pro Riskienhallinta

Pro Riskienhallinta -pilvipalvelu on uusi, helppo ja joustava tapa hallinnoida yrityksen tai yhteisön riskejä.

Ominaisuudet

 • Käyttäjätunnusten ja yksiköiden luonti ja hallinnointi, jonka avulla riskejä voidaan arvioida esim. toimipisteittäin, työpisteittäin, laitoksittain tai yksittäisen koneen/laitteen osalta
 • Palvelu sisältää hyvin monenlaisia riskejä, joita arvioidaan samalla 3 x 3 menetelmällä (vakavuus / todennäköisyys)
 • Osa arvioinneista on yksinkertaisempia ns. tarkistuslistoja
 • Kaikista arvioinneista syntyy määrämuotoinen PDF-raportti

Pro Riskienhallinnan avulla kaikkien organisaatioiden on mahdollista arvioida mm. seuraaviin osa-alueisiin liittyviä riskejä:

 • työturvallisuus
 • uhka- ja väkivaltatilanteet
 • henkilöt
 • ympäristö
 • liiketoiminta
 • tietosuoja
 • tietoturva
 • vahingot
 • sopimus- ja vastuuriskit
 • tuotteet
 • koneet ja laitteet
 • rikokset
 • kemikaalit

Tutustu Pro Riskienhallintaan

 

Pro Riskienhallinnan esittely

Katso Pro Riskienhallinnan esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Pro Tulityö

Pro Tulityö on suunniteltu pk-yrityksille ja mm. taloyhtiöille ja isännöitsijöille tulityölupien ja -suunnitelmien luontiin sekä hallinnointiin.

Sen käyttö on helppoa ja vaivatonta ja voitte luopua hankalista paperilomakkeista. Palvelu toimii selainpohjaisesti eri laitteilla ja on täysin tietokantapohjainen.

Tulityölupa voidaan tulostaa palvelusta paperiversiona tai lähettää sähköpostilla – aivan kuten haluatte ja on käytännöllisintä!

Perusversion ominaisuudet:

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne (lupia voidaan tehdä esim. paikkakunnittain/työmaittain/yksiköittäin/laitoksittain)
 • mahdollisuus tehdä rajattomasti sähköisiä tulityölupia vuosimaksua vastaan
 • lisenssin hinta määräytyy organisaationne koon mukaan
 • mahdollisuus kopioida sopiva vanha lupa uuden pohjaksi
 • luvan edellyttämien riskien arviointi osana lupaa
 • voitte tehdä myös organisaatiollenne asianmukaisen tulityösuunnitelman ja ylläpitää sitä
 • koulutusrekisteri tulityökorttien ja muiden lupakorttien sekä koulutusten hallinnointiin

HUOM! Teemme hieman myöhemmin laajemman version lisäominaisuuksilla varustettuna.

Tutustu Pro Tulityöhön

Palvelun esittely videona

Katso Pro Tulityön esittely videomuodossa alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Pro Työlupajärjestelmä

Pro Työlupajärjestelmä on pk-yritysten työlupien, turvallisuussuunnitelmien ja riskien arviointien luontiin ja hallinnointiin kehitetty pilvipalvelu. Voitte tehdä vuosimaksulla rajattoman määrän sähköisiä dokumentteja ja arkistoida ne turvallisesti kotimaiselle palvelimelle.

Palvelu ja sen työkalut soveltuvat vaativamman rakentamisen ja teollisuuden kunnossapitotöiden lisäksi yhtä hyvin esimerkiksi maatiloille tai pientalo- ja korjausrakentamiseen.

Palvelussa on valmiina käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden hakemistopuurakenteen hallintatyökalut ja kaikille Pro-palveluille yhteinen koulutusrekisteri. Kaikki palvelumme ovat EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa yhteensopivia.

Tällä hetkellä palvelussa olevat valmiit lomakepohjat:

Yleistä

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • ABC - Työlupakäytäntö 
 • Työmaan aloittaminen 
 • Työkalulista
 • Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 
 • Työn / työkohteen riskien arviointi
 • Työmaahan perehdyttäminen
 • Työmaapäiväkirja (lyhyt / mobiili)
 • Työmaapäiväkirja (pitkä)
 • Työmaa – Laaturaportti
 • Työmaan itselleluovutuksen pöytäkirja
 • Rakennustyömaan kunnossapitotarkistus (viikkotarkastus)
 • Betonipumppuauton pystytyspöytäkirja
 • Julkisivusaneerauksen laatusuunnitelma
 • LVI - Muistio
 • LVI - Virhe- ja puutelista
 • Koulutusrekisteri

UUTTA!

 • ASA-lomake (1/2): Työnantajan tiedot 
 • ASA-lomake (2/2): Altistuneet työntekijät 
 • ASA-lomake / Ympäristön tupakansavulle altistuneet (1/2): Työnantajan tiedot
 • ASA-lomake / Ympäristön tupakansavulle altistuneet (2/2): Altistuneet työntekijät
 • rakennustyömaan kvartsipölyn, kovapuupölyn ja dieselin pakokaasujen riskien arviointi
 • turvallisuuskävely (safety walk)

Työluvat

 • Yleinen työlupa
 • Tulityölupa 
 • Nostotyölupa 
 • Säiliötyölupa 
 • Trukkilupa 
 • Sähkötyölupa 
 • Räjähdysvaarallisten tilojen työlupa 
 • Alamiehen / taakan kiinnittäjän lupa
 • Torninosturin kuljettajan lupa

Turvallisuussuunnitelmat

 • Työmaan turvallisuussuunnitelma
 • Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
 • Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma 
 • Tulityösuunnitelma 
 • Nostotyösuunnitelma 
 • Kaivantotyösuunnitelma 
 • Putoamissuojaussuunnitelma 
 • Purkutyösuunnitelma 
 • Asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma 
 • Elementtien asennussuunnitelma
 • Räjähdys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma 
 • Pölyntorjuntasuunnitelma
 • Pölyntorjuntasuunnitelma - Työlajikohtainen
 • Pölyntorjuntasuunnitelma – Tehtäväkohtainen
 • Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma
 • Työmaan ympäristösuunnitelma

Tarkistuslistat (soveltuvat riskien arviointiin)

 • Nostotöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Kaivutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Telinetöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Purkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Henkilönoston suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat päätoteuttajan kannalta
 • Putoamisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Räjäytystöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Asbestipurkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Elementtirakentamisen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Hukkumisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Nosturin käyttöönottotarkastus 
 • Työvälineen vastaanottotarkastus 
 • Työkoneen vastaanottotarkastus 
 • Nostoapuvälineen käyttöönottotarkastus 
 • Henkilönostimen käyttöönottotarkastus 
 • Henkilönostimen tarkastus 
 • Työtelineen käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus 
 • Betonipumppuauton käyttöönottotarkastus

Poikkeamailmoitukset

 • Aloite / Kehitysidea
 • Häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • Ajoneuvon huoltotyötilaus / vikailmoitus
 • LYTK Havainnot
 • Kuormalavan ilmoituslomake
 • Työvaiheen laatudokumentti

Rakennustyömaan ja teollisuuden kunnossapitotöiden malliasiakirjat ja dokumenttienhallinta

Katso video rakennustyömaan ja teollisuuden kunnossapitotöiden malliasiakirjoista ja dokumenttienhallinnasta alta tai lataa kalvosarja pdf-muodossa.

Pro Omavalvonta

Pro Omavalvonta on organisaation monipuolinen omavalvontaan suunniteltu järjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet pystyvät luomaan ja ylläpitämään omavalvontasuunnitelmia sekä niihin liittyviä liitedokumentteja ja riskien arviointeja.
 
Laajemmalla versiolla on mahdollista ylläpitää laiterekisteriä ja raportoida elintarviketurvallisuuden omavalvonnan asioita sähköisesti älypuhelimella tai tabletilla. Tietoja voidaan toki syöttää myös kannettavalla tai pöytäkoneella.

Pro Omavalvonta -pilvipalvelun ominaisuuksia

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma
 • sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma
 • varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelma (tulossa)
 • elintarviketurvallisuuden omavalvontasuunnitelma
 • tietosuojan omavalvontasuunnitelma
 • lääkehoitosuunnitelma
 • lääkehoidon riskien arviointi
 • potilasturvallisuussuunnitelma
 • potilasturvallisuussuunnitelman riskien arviointi
 • terveydenhuollon laitteiden riskien arviointi (laki)
 • työturvallisuuden vaaratilanteiden ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen
 • ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus
 • potilaan tai läheisen palaute
 • tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake
 • organisaation yleinen uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoituslomake
 • sosiaali- ja terveyshuolto - turvallisuussuunnitelma
 • sosiaali- ja terveyshuolto - ulkoisten ja sisäisten riskien arviointi
 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • palveluille yhteinen koulutusrekisteri

Lisäksi laajemmassa versiossa (tulossa):

 • laiterekisteri (seurantajärjestelmä)
 • sähköiset raportointilomakkeet (puhelin / tabletti)
  • lämpömittareiden tarkastukset
  • elintarvikkeiden vastaanottotarkastukset
  • kylmälaitteiden lämpötilan seuranta
  • ruokien valmistus- ja uudelleenkuumennuslämpötilojen seuranta
  • jäähdytettävien ruokien lämpötilan seuranta
  • tarjoiltavien ruokien lämpötilan seuranta
  • kuljetettavan ruuan lämpötilan seuranta
  • omavalvontanäytteet
  • puhtaanapitosuunnitelma
  • puhtaanapidon seuranta, harvemmin kuin kerran kuukaudessa puhdistettavien kohteiden kirjaukset
  • koneellisen astianpesun lämpötilan seuranta
  • haittaeläinten torjunta
  • henkilökunnan terveydentilan seurannan, hygieniaosaamistodistusten (hygieniapassien) sekä perehdytysten ja koulutusten kirjanpito

Pro Omavalvonta-palvelun esittely

Katso Pro Omavalvonnan esittely videomuodossa alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Pro Marjatila

Marjatilojen viljelijöitä koskevat samat velvollisuudet työturvallisuuden perusdokumentaation sekä perehdyttämisen ja opastamisen osalta kuin muitakin työnantajia. Maatilat työllistävät huomattavan määrän kausityöntekijöitä, joista valtaosa on etenkin kesäisin ulkomailta tulevia marjanpoimijoita. Olemme lisänneet Pro Marjatila -palveluun juuri heille suunniteltuja lomakkeita, joista on myös eri kieliversioita.

Pro Marjatilan perusrunko on työturvallisuusjärjestelemämme Pro Työturva, johon olemme lisänneet em. opastamisen lomakkeet. Kehitämme jatkossakin palvelua viljelijöiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Pro Marjatila -palvelun ominaisuudet (alk. 99 € / vuosi + alv):

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • kemikaaliluettelo ja palavat aineet
 • riskien arviointi
 • työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen
 • työsuojelun toimintaohjelma
 • pelastussuunnitelma
 • koulutusrekisteri
 • marjanpoimijan työnopastus käytännöllisin ohjein
 • kieliversiot em. opastuksen lomakkeesta
  • ukraina
  • venäjä
  • viro
  • englanti
 • sekä vaihtoehtoinen perehdyttämislomake (Laatutarha)

Voitte ottaa käyttöön myös laajemman version kohtuulliseen lisähintaan (alk. 199 € / vuosi + alv):

 • yleinen työhön perehdytys
 • yleinen työnopastus
  • sekä organisaation omat tyhjät perehdytys- ja opastuspohjat (asiakas voi tehdä täysin oman version molemmista)
 • marjanpoimijan Premium-työnopastus käytännöllisin ohjein (mahdollista lisätä kirjoitettujen ohjeiden lisäksi kuvia, piirroksia tai YouTube-videolinkkejä)
 • kieliversiot em. opastuksen Premium-lomakkeesta
  • ukraina
  • venäjä
  • viro
  • englanti
 • työsopimus
 • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
  • kaksi eri versiota (lyhyt ja nopea älypuhelimiin ja pitkä tarkempaan kuvaamiseen tietokoneella)
 • toimistotyön vaarojen kartoitus ja riskien arviointi
 • päihdeohjelma
 • väkivaltariskien arviointi
 • väkivalta- ja uhkatilanneohjeet
 • tapaturmatutkinta ja käsittely
 • kemiallisten riskien arviointi (kemikaali tai työssä syntyvä altiste)
 • työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointi
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla

Pro Maatila

Pro Maatila on suomalaisille maatiloille ja useille tuotantosuunnille räätälöity työturvallisuuden, pelastussuunnittelun ja muun muassa perehdyttämisen pilvipalvelu. Ulkopuolista työvoimaa työllistäviä maatiloja koskevat samat velvollisuudet työturvallisuuden perusdokumentaation sekä perehdyttämisen ja opastamisen osalta kuin muitakin työnantajia. Maatilat työllistävät nykyisin vakituisessa työsuhteessa olevia sekä kausityöntekijöitä, joista osa on ulkomaalaisia. Tarjoamme helppokäyttöisiä ja kohtuuhintaisia sähköisiä työkaluja myös jokapäiväiseen työskentelyyn sekä erilaisten dokumenttien luontiin ja hallinnointiin. Maatiloilla on paljon rakennuksia, koneita ja eläimiä, joten hyvällä pelastussuunnittelulla on suuri rooli kokonaisturvallisuudessa.

Pro Marjatilan perusrunko on työturvallisuusjärjestelemämme Pro Työturva, johon olemme lisänneet tiloilla tarvittavia lisäominaisuuksia. Kehitämme jatkossakin palvelua viljelijöiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Pro Maatila -palvelun ominaisuudet (alk. 99 € / vuosi + alv):

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • kemikaaliluettelo ja palavat aineet
 • riskien arviointi
 • työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen
 • työsuojelun toimintaohjelma
 • yrityksen pelastussuunnitelma
 • koulutusrekisteri

Voitte ottaa käyttöön myös laajemman version kohtuulliseen lisähintaan (alk. 199 € / vuosi + alv):

 • yleinen työhön perehdytys
 • yleinen työnopastus
  • sekä organisaation omat tyhjät perehdytys- ja opastuspohjat (asiakas voi tehdä täysin oman version molemmista)
 • yleinen perehdyttämislomake (Laatutarha)
 • työsopimus
 • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
  • kaksi eri versiota (lyhyt ja nopea älypuhelimiin ja pitkä tarkempaan kuvaamiseen tietokoneella)
 • päihdeohjelma
 • väkivaltariskien arviointi
 • väkivalta- ja uhkatilanneohjeet
 • tapaturmatutkinta ja käsittely
 • kemiallisten riskien arviointi (kemikaali tai työssä syntyvä altiste)
 • työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointi
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla

Olemme lisänneet laajempaan versioon lisäksi koronaepidemiaan suunnitellun uuden Pandemian riskien arviointi -lomakkeen. Siitä on kaksi versiota, lyhyt ja pitkä.

Pro Varautuminen

Pro Varautuminen on pk-yrityksille ja julkisyhteisöille tehty helppokäyttöinen ja kustannustehokas pilvipalvelu, jonka avulla voi tehdä varautumissuunnitelman erilaisiin poikkeustilanteisiin. Lisäksi sillä on mahdollista arvioida suunnitelmaan liittyviä erilaisia riskejä valmiiden tarkistuslistojen avulla. 

Palvelumme on kehitetty kaikkiin todennäköisimpiin maatamme kohtaaviin poikkeustilanteisiin, mutta se painottuu nyt ensimmäisessä vaiheessa Korona-pandemiaan ja sen aiheuttamien riskien ja vahinkojen minimointiin. Olemme tätä tekstiä kirjoitettaessa tutustuneet poikkeusoloihin ja rajoituksiin vasta reilun kuukauden ajan eikä kukaan meistä tarkalleen tiedä kuinka kauan koronakriisi kestää. Alkujärkytyksen ja tilannekartoituksen jälkeen olisi syytä miettiä järjestelmällisemmin kevättä ja kesää 2020 sekä tehdä nopeimmat ja tärkeimmät  korjaavat toimet toimintakyvyn turvaamiseksi. Pahimmillaan kriisi pitkittyy viruksen muuntuessa ja kesän jälkeen voi tulla ns. 2. aalto, jota varten erilaisilla organisaatiolla tulisi olla hyvä pitemmän tähtäimen suunnitelma – juuri sitä on varautuminen.

Pro Varautumisen avulla organisaatio pystyy arvioimaan nopeasti nykytilanteen ja tekemään korjaavia toimia sekä varautumaan suunnitelmallisesti myös kriisin pitkittymiseen.

Poikkeustilanteet, joihin Pro Varautuminen soveltuu:

 • epidemia /pandemia
 • tulipalot
 • myrskyt
 • tulvat
 • pitkät sähkökatkot
 • kyberhyökkäykset tai tietoliikennekatkokset
 • talous-/finanssikriisi
 • sotilaallinen uhkatilanne

Perusversion ominaisuudet

 • käyttäjäoikeuksien ja -tunnusten hallinta
 • 10 riskien arviointia osa-alueittain
  • organisaation nykytilanne ja ohjeet
  • toimintakyky, materiaalit ja toimintavarmuus
  • poikkeustilanne ja nopeasti mietittäviä asioita
  • henkilöstö ja työvoima
  • viranomaiset ja tiedotus
  • työturvallisuus
  • terveydenhuolto, hygienia ja siivous
  • vakuuttaminen, rahoitus ja juridiikka
  • kyberturvallisuus
  • mahdollisuudet ja palautuminen normaaliin
 • varautumissuunnitelma (em. 10 osa-aluetta, joissa noin 150 alakohtaa)
 • asiakas voi lisätä suunnitelmaan rajattomasti omia/puuttuvia kohtia
 • tietoturvaloukkauksen ja poikkeustilanteen havaintojen ilmoituslomake sekä niiden käsittelylomakkeet
 • koulutusrekisteri

Laajemman version lisäominaisuudet

 • varautumissuunnitelma, jossa valmiita ohjeita ja vinkkejä kuhunkin noin 150 alakohtaan
 • keskeytysriskien arviointi
 • 3 kuukauden ja 6 kuukauden tiivistetyt varautumisennusteet 
 • sosiaalihuollon toimintayksikön turvallisuussuunnitelma
 • SOTE-toimintayksikön varautumissuunnitelma
 • SOTE-toimintayksikön tapaamissuunnitelma
 • rakentaminen – työmaan varautumissuunnitelma
 • rakentaminen – työmaan työtehtävien ja muiden toimintojen koronariskien arviointi
 • rakentaminen – korona-altistumisketjun selvittäminen
 • maatilan varautumissuunnitelma
 • pandemian riskien arviointi (lyhyt ja pitkä versio)

Pro Varautuminen -palvelun esittely

Katso Pro Varautumisen esittely videomuodossa alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Pro Vastuullisuus

Pro Vastuullisuus on pk-yrityksen kustannustehokas ja helppokäyttöinen yritysvastuun hallinnointijärjestelmä.

Pro Vastuullisuus -pilvipalvelun ominaisuuksia

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • yrityksen/toimittajan vastuullisuuden itsearviointilomakkeet
 • mahdollisuus tehdä erilaisia versioita eettisistä ohjeista ja vastuullisuusraportista
 • whistleblowing-kanava
 • dokumentaatio on mahdollista tulostaa tai lähettää sidosryhmille myös PDF-formaatissa
 • materiaali on aina yhdessä paikassa kotimaisella palvelimella – ja ajan tasalla
 • kaikille Pro-palveluille yhteinen koulutusrekisteri

Pro Vastuullisuus -palvelun esittely

Lataa esittely pdf-muodossa tai katso alta video.

Pro HSEQ

Pro HSEQ on uusi pilvipalvelu, johon on koottu yhteen ja samaan järjestelmään kattavasti arvioitavia HSEQ-asioita. Se on suunniteltu erityisesti niille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja tehdä itsestään luotettavan ja houkuttelevan yhteistyökumppanin. Tilaajien vaatimukset toimittajillle/alihankkijoille ovat kasvaneet ja palvelutoimittajilta edellytetään parempaa työturvallisuutta, ympäristöasioiden huomiointia, toiminnan laatua ja yritysvastuuta. Toimittajan on helppo aloittaa oman tilanteen arviointi Pro HSEQ:n valmiilla lomakkeilla. Itsearvioinnin jälkeen korjaavien / kehitystoimien tekeminen on luonnollisesti huomattavasti helpompaa.

Pro HSEQ on myös hyödyllinen työkalu,  jos olette tekemässä tai päivittämässä laadunhallinta-, ympäristö- tai työturvallisuusjärjestelmää (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001).

HSEQ pitää sisällään laajan kirjon erilaisia asioita ja hankala kirjainyhdistelmä voi tuskastuttaa urakan alussa. Työturvallisuus, ympäristö ja laatu ovat kuitenkin melko kansantajuisia asioita, kun kokonaisuus on fiksusti pilkottu pienempiin osiin ja teillä on käytössä valmiita arviointilomakkeita, joiden avulla työtä voi jakaa vastuualueiden ja osaamisen mukaan eri henkilöille. Pro Pilvipalveluiden useat palvelut tuottavat myös valmista HSEQ- materiaalia. Näitä ovat esimerkiksi Pro Työturva, Pro Tietosuoja, Pro Henkilöstö, Pro Ilmoitus, Pro Riskienhallinta, Pro Työlupajärjestelmä, Pro Vastuullisuus ja Pro Omavalvonta.

Pelkkä asioiden pohdinta ja dokumenttien tekeminen ei vielä riitä vaan käsitellyt asiat on muistettava viedä myös osaksi jokapäiväistä toimintaa. Siksi henkilöstön kouluttaminen ja sitouttaminen toimintatapoihin on ensiarvoisen tärkeää!

Ne edelläkävijäyritykset, jotka ymmärtävät toiminnan kehittämisen, hyvän dokumentaation ja koulutukset merkityksen menestyvät paremmin kilpailussa. Nykypäivän vaatimusten mukaan toimivalla yrityksellä on tutkitusti mm. pienemmät sairauspoissaolotilastot sekä parempi työhyvinvointi ja tuottavuus. 

Mitä kaikkea Pro HSEQ:lla voi arvioida ja kehittää:

 • Alihankkijan / toimittajan ympäristövastuullisuus
 • Alihankkijan / toimittajan työturvallisuus
 • Asiakaspalautteet ja niiden käsittely
 • Asiakastyytyväisyys
 • Ensiapuvalmiudet
 • Esimiesten ja henkilöstön työturvallisuuskoulutus
 • Henkilöstön palkitseminen
 • HSEQ - Laatumittarit
 • Johtamis-, toiminta- ja laadunhallintajärjestelmät
 • Johtoryhmätyöskentely 
 • Jätehuolto ja jätteiden lajittelu
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen
 • Lainsäädännön seuraaminen
 • Omavalvonta
 • Paloturvallisuus ja pelastussuunnittelu
 • Poikkeamahallinta - Laatu, ympäristö- ja työturvallisuuspoikkeamat
 • Pätevyydet ja osaaminen
 • Riskienhallinta
 • Tapaturma- ja sairauspoissaolot
 • Tapaturmat ja vaaratilanteet sekä niiden käsittely
 • Tietosuoja ja -turva 
 • Tulityöt
 • Työaikakirjanpito
 • Työhön perehdyttäminen ja opastaminen
 • Työmenetelmät ja teknologiat
 • Työsuojelun yhteistoiminta
 • Työsuojelupäällikkö ja hänen velvollisuudet
 • Työsuojeluvaltuutettu ja toimintaedellytykset
 • Työterveyshuolto
 • Työturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen
 • Työvälineet ja työskentelytilat
 • Vaaralliset työt ja työlupakäytännöt
 • Vakuutusturva
 • Varautuminen häiriötilanteisiin
 • Yhteistyökumppanit
 • Yrityksen henkilöstön ja vastuuhenkilöiden tehtävä- ja vastuualuekuvaukset (HSEQ)
 • Yrityksen strateginen suunnittelu
 • Yrityksen toimintaperiaatteet
 • Yrityksen ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen
 • Yritysvastuu

Pro Perehdytys

Pro Perehdytys on pk-yrityksien, yhdistysten ja julkishallinnon perehdytysmateriaalien luontiin ja hallinnointiin suunniteltu järjestelmä.

Pro Perehdytyksen perusversion ominaisuudet

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • sähköiset allekirjoitukset
 • perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus
 • työhön perehdytys 
 • onboarding
 • työnopastus 
 • occupational guidance
 • organisaation oma perehdytys 
 • custom onboarding
 • organisaation oma työnopastus
 • custom occupational guidance
 • toimintaohje
 • procedural guidelines
 • työohje
 • occupational guidelines
 • ilmoituslomakkeet
  • aloite / kehitysidea
  • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • työtehtäväkohtaiset työnopastukset
  • toimistotyöntekijä / sihteeri
  • myyjä
  • myyntineuvottelija / myyntiedustaja
  • siivooja / siistijä
  • kiinteistönhoitaja / huoltomies
  • varastotyöntekijä / terminaalityöntekijä
  • autonkuljettaja / koneenkuljettaja
  • autonasentaja / automekaanikko
  • maataloustyöntekijä / eläintenhoitaja
  • puutarha- / kasvihuonetyöntekijä
  • opettaja
  • sairaanhoitaja
  • lähihoitaja / perushoitaja
  • hitsaaja
  • koneistaja / CNC-koneistaja
  • levyseppähitsaaja
  • talonrakentaja / rakennusmies
  • LVI-asentaja / putkimies
  • sähköasentaja / sähkömies
  • ravintolatyöntekijä / tarjoilija
  • kokki / keittäjä
  • kahvilatyöntekijä
  • pikaruokaravintolatyöntekijä
  • elintarviketyöntekijä
  • leipomotyöntekijä
 • koulutusrekisteri

Pro Perehdytys -palvelun esittely

Lataa esittely pdf-muodossa tai katso alta video.

Pro Sähköinen allekirjoitus

Pro Sähköinen allekirjoitus on organisaation helppo ja kustannustehokas sähköinen / digitaalinen allekirjoitus. Hyvä ilmainen sähköinen allekirjoittaminen on mahdollista pilvipalvelumme osana.

 

Pro Sähköinen allekirjoitus -palvelun esittely

Lataa esittely pdf-muodossa tai katso alta video.

Pro Taloyhtiö

Pro Taloyhtiö on isännöintitoimistoille ja pienille taloyhtiöille kehitetty pilvipalvelu, jonka avulla on helppo tehdä asunto-osakeyhtiön pelastussuunnitelma ja sen liitemateriaalit sekä hallinnoida yhtiön muuta dokumentaatiota. Henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja niihin määritellyillä oikeuksilla hallituksen jäsenet, yhtiön osakkaat ja talon asukkaat näkevät heille tärkeät asiakirjat ja tiedot reaaliaikaisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Perinteinen taloyhtiön pelastussuunnitelma voi olla monesti useita vuosia vanha ja huonosti tehty. Se roikkuu tyypillisesti tulostettuna ilmoitustaulun nurkassa paperinarulla ja sen sisältö on liian usein päivittämättä. Pelastussuunnitelman teko on  hallituksen vastuulla, mutta sen tekeminen koetaan vaikeaksi ja siitä syystä sen ylläpitäminen tahtoo unohtua vuosien varrella. Pro Taloyhtiön avulla suunnitelma on helppo laittaa kuntoon ja uusin versio on aina tallessa pilvessä kaikille talon asukkaille.

Palvelulla pystyy tekemään paljon muutakin hyödyllistä ja esittelemme sitä mielellämme verkon yli, jos haluatte tutustua siihen paremmin. Isännöitsijät saavat jo perusversion mukana varsin kattavan työkalupakin jokaisen yhtiön asiakirjahallintaan ja lupaamme jatkaa palvelun kehitystyötä palautteen pohjalta. Sähköinen allekirjoitus helpottaa mm. pöytäkirjojen allekirjoitusten metsästämistä ja lisää turvallisuutta vallitsevan häiriötilanteen aikana (korona).

Palvelun ominaisuudet:

Yleistä

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • Sähköinen allekirjoitus
 • Koulutusrekisteri

Isännöitsijän ja hallituksen työkaluja

 • Taloyhtiön pelastussuunnitelma
 • Taloyhtiön riskienarviointi vaarojen tunnistamiseksi
 • Taloyhtiön turvallisuuskävely (tarkistuslista)
 • Suunnitelma väestönsuojan tyhjentämisestä
 • Toimintaohjeet hätätilanteessa
 • Turvallisuushenkilöstö ja yhteystiedot
 • Hallituksen jäsenen suostumus
 • Kutsu hallituksen kokoukseen
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjamalli - Isännöitsijä ja tilinkäyttöoikeus
 • Hallituksen laatima asunto-osakeyhtiön kunnossapitotarveselvitys
 • Taloyhtiön vuosikello
 • Tiedote
 • Huoneiston tarkastuslomake
 • Suostumus luottamustoimeen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja
 • Yhtiökokouskutsu
 • Yhtiökokousvaltakirja
 • Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ilmoituslomakkeet

 • Aloite / kehitysidea
 • Ilmoitus huoneiston kunnossapito- tai muutostöistä
 • Turvallisuushavainto ja Läheltä piti -tilanteet (lyhyt)

Pro Taloyhtiöön on helppo lisätä myös taloyhtiön tietosuojaan liittyvät dokumentit hankkimalla sen lisäksi Pro Tietosuoja -palvelun.

EU:n tietosuoja-asetus GDPR koskee myös taloyhtiöitä. Pro Tietosuojalla voitte laittaa dokumentaation kuntoon ja kouluttaa koko hallituksen toimimaan asetuksen edellyttämällä tavalla (vuosittain tai tarvittaessa):

Palvelun ominaisuudet:

 • Henkilörekisterin tiedot
 • Tietosuojan perehdytys
 • Tietoturvan perehdytys
 • Tietosuojan riskien arviointi
 • Tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake

Pro Koulutus

Pro Koulutus on erittäin monipuolinen, mutta helppokäyttöinen koulutusjärjestelmä organisaatiolle, joka haluavat parantaa esim. työturvallisuuden, tietosuojan ja -turvan tai HSEQ-osaamisen tasoa. Järjestelmän avulla asiakkaamme voi ostaa Pro Pilvipalveluiden ja heidän kumppaneiden tekemiä koulutuksia sekä julkaista omia koulutuksia ilman oman järjestelmän rakentamista. Luotuaan oman organisaatiorakenteen asiakas voi avata koulutuksia yksiköittäin/toimipaikoittain/laitoksittain ilman lisäkustannuksia.

Uusinta palveluamme käytetään samalla tavalla kuin kaikkia muitakin Pro-palveluita, joten se ei vaadi erillistä koulutusta. Se on lisättävissä helposti vanhaan palvelukokonaisuuteen ostamalla käyttöoikeus eli lisenssi. 

Palvelua toteuttamassa