Pro Pilvipalvelut -sovellusten käyttöehdot

1. Johdanto 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Pro PK-Pilvipalvelut Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) asiakkaalle toimittamaan Pro Tietosuoja- ja/tai Pro Työturva-palveluun (jäljempänä ”Palvelu”). 

Näiden käyttöehtojen lisäksi sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat asiakirjat ja sopimusehdot: 

 • Palvelukuvaus 
 • IT2018 ETP erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista 
 • IT2018 YSE yleiset sopimusehdot 

Mikäli ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä käyttöehtoja, toissijaisesti IT2018 ETP -ehtoja ja viimesijaisesti IT2018 YSE -ehtoja. 

2. Palvelu 

2.1. Palvelun kuvaus ja käyttötarkoitus 

Toimituksen kohteena on Palveluntarjoajan ylläpitämä Pro Tietosuoja- ja/tai Pro Työturva -pilvipalvelu. 

Palvelun tarkat ominaisuudet ja sisältö käyvät ilmi Palvelukuvauksesta. Palvelun tarkoituksena on helpottaa Asiakkaan työturvallisuusvelvoitteisiin liittyvien asiakirjojen laatimis- ja ylläpitovelvoitteiden täyttämistä (Pro Työturva) sekä tietosuojaan liittyvien dokumenttien ja koulutusten hallinnointia (Pro Tietosuoja). 

Asiakas vastaa työturvallisuus- ja muista velvoitteista yksin, eikä Palveluntarjoaja ole osittainkaan vastuussa näiden velvoitteiden täyttämisestä. Tämä sopimus ei siirrä mitään Asiakkaalle suhteessa kolmanteen kuuluvia velvoitteita Palveluntarjoajalle. 

2.2. Palvelun käyttöönottopäivä 

Asiakas saa palvelun käyttöönsä heti hyväksyttyään nämä sopimusehdot ja otettuaan saamansa käyttäjätunnukset käyttöön. Käyttäjätunnukset toimitetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt Palvelun sopimusehdot. 

Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä sekä vastaa siitä, että käyttäjätunnuksia käyttävät työntekijät sitoutuvat käyttämään Palvelua voimassaolevan lainsäädännön ja näiden käyttöehtojen mukaisesti. 

2.3. Palvelun käyttöoikeus 

Asiakas saa Palveluun rajatun ja ei-yksinomaisen käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua muuhun kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. 

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelussa luotuja asiakirjoja elinkeinotoiminnassaan Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksien estämättä. Asiakas ei kuitenkaan saa käyttää Palvelussa luotuja asiakirjoja tai Palveluntarjoajan tai Palvelun nimeä, tunnus- ja liikemerkkejä hyvän tavan vastaisesti taikka siten, että käytön perusteella kolmas osapuoli voisi olettaa Palveluntarjoajan tai Palvelun muutoin suosittelevan Asiakasta taikka millään tavalla tarkastaneen tai takaavan Asiakkaan toiminnan tai Palvelussa luotujen asiakirjojen tietojen todenperäisyyttä taikka lainmukaisuutta. 

2.4. Palveluun lisättävä aineisto 

Asiakas vastaa Palveluun lisäämänsä aineiston asianmukaisuudesta ja täydellisyydestä sekä sen perusteella Palvelussa muodostettavista tiedoista ja dokumenteista. Asiakas vastaa siitä, että tällä on oikeus kyseisen aineiston lisäämiseen ja että aineisto on lainmukaista. Asiakas tiedostaa, että Palvelussa muodostettava aineisto perustuu yksinomaan asiakkaan itse antamiin tietoihin. 

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan lisäämässä aineistossa olevista syöttö- tai muista virheistä suoraan tai välillisesti aiheutuvista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä johdu muuta. 

Palveluntarjoaja pyrkii käytössään olevin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Palvelun käytössä Asiakkaan aineiston perusteella syntyvät dokumentit ja listaukset täyttävät niille lainsäädännön asettamat mahdolliset sisältö- ja muotovaatimukset. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelussa muodostettavan aineiston lainmukaisuutta, eikä vastaa dokumenttien tai listausten käytöstä aiheutuvista Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle syntyvistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä johdu muuta. 

3. Sopimuksen voimassaolo 

Sopimus on voimassa toistaiseksi kahdentoista (12) kuukauden sopimuskausissa. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kuluvan sopimuskauden loppuessa ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti viimeistään 30 päivää ennen sopimuskauden päättymistä. 

Edellä todettu ei rajoita osapuolten mahdollisuutta sopimuksen purkamiseen IT2018 YSE -sopimusehtojen luvun 11 mukaisesti. 

4. Hinnat ja maksuehdot 

Palvelun hinta perustuu Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon. Hinta sopimuksen tekohetkellä ilmenee tilausvahvistuksesta. Palveluntarjoaja tiedottaa hinnaston muutoksista viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Uutta hinnastoa sovelletaan voimaantuloajankohtaa seuraavan sopimuskauden alusta lukien. 

Palveluntarjoaja laskuttaa palvelun sopimuskausittain sopimuskauden ensimmäisen kuukauden aikana. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien. 

5. Referenssioikeus 

Palveluntarjoajalla on oikeus mainita Asiakkaan nimi referenssiasiakasluettelossa, ellei Asiakas tätä erikseen nimenomaisesti kiellä. 

6. Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietojen käsittelijänä Palveluntarjoaja 

 • sitoutuu käsittelemään tietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti
 • varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta
 • toteuttaa kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679:n (yleinen tietosuoja-asetus) 32 artiklassa vaaditut toimenpiteet
 • ei käytä toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia ilman rekisterinpitäjän erityistä tai yleistä kirjallista ennakkolupaa ja tällöinkin ainoastaan siten, että käsittely täyttää em. yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Asiakas suostuu siihen, että Palvelu sijaitsee Palveluntarjoajan alihankkijan ylläpitämällä palvelimella
 • ottaen huomioon käsittelytoimen luonteen auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat em. yleisen tietosuoja-asetuksen III luvussa säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä
 • auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että em. yleisen tietosuoja-asetuksen 32–36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen käsittelijän saatavilla olevat tiedot
 • rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset, paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot
 • saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja sallii rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, sekä osallistuu niihin. 

7. Muut ehdot 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja tiedottamalla siitä viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Muuttuneita sopimusehtoja sovelletaan seuraavan sopimuskauden alusta lukien. 

Tämä sopimus säilyy voimassa jonkin sopimusehdon pätemättömyydestä huolimatta, eikä yksittäisen ehdon pätemättömyys vaikuta muihin sopimusehtoihin. 

Tilausvahvistus ja nämä käyttöehdot kohdassa 1 mainittuine täydentävine liitteineen muodostavat koko osapuolten välisen sopimuksen, eikä sopimukseen sisälly suullisesti tai hiljaisesti sovittuja ehtoja. 

Niiltä osin kuin näissä ehdoissa ei ole toisin sovittu, sovelletaan sopimukseen IT2018 ETP- ja viimesijaisesti IT2018 YSE -sopimusehtoja. 

Palvelua toteuttamassa