Pro-sivustot

Tietosuoja

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa tietosuojaan liittyvistä aihealueista.

Tietosuoja-asetus

Uusi tietosuoja-asetus koskettaa lähes jokaista yritystä. Euroopan unionin yleinen henkilötietoja koskeva tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016. Kaksi vuotta kestänyt siirtymäaika umpeutui 25.5.2018, ja sen jälkeen sitä ryhdyttiin soveltamaan täysimääräisesti.

www.tietosuoja-asetus.org

Tietoturva

Ajantasaiset laitteet ja ohjelmistot eivät riitä, vaan tietoturvasta on tehtävä tapa toimia

www.tietoturva.pro

Tietosuojaloukkaus

Tietosuojaloukkaus on tapahtuma, jossa henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, niitä luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi asiaton taho.

www.tietosuojaloukkaus.fi

Tietoturvaloukkaus

Tietoturvaloukkaus ei suinkaan aina kohdistu henkilötietoihin. Tyypillisiä tietoturvaloukkauksen muotoja ovat esimerkiksi tietomurto, palvelunestohyökkäys ja haittaohjelmat.

www.tietoturvaloukkaus.fi

Tietosuojavastaava

Toukokuussa 2018 voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus laajentaa tietosuojavastaavien ammattikuntaa.

www.protietosuojavastaava.fi

Poikkeamailmoitus

Tietoturvapoikkeama on aina vakava asia, ja siitä ilmoittaminen on ehdottoman tärkeää. Poikkeama voi todellisuudessa olla esimerkiksi haittaohjelma tai palvelunestohyökkäys, joka pahimmillaan lamauttaa koko organisaation toiminnan.

www.poikkeamailmoitus.fi

Tietosuojariskien arviointi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen lähtökohta on riskilähtöisyys. Henkilötietoja käsittelevien rekisterinpitäjien ja käsittelijöiden on arvioitava henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja valittava riittävät hallintatoimenpiteet suhteessa arvioituun riskitasoon.

www.tietosuojariskienarviointi.fi

Tietoturvariskien arviointi

Tietoturvariskien hallinta on oltava hallittua ja jatkuvaa, muuten tietoturva uhkien hallinta ei pysy uusien, koko ajan lisääntyvien uhkien tasolla.

www.tietoturvariskienarviointi.fi

 

Työturvallisuus

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa työturvallisuuteen liittyvistä aihealueista.

Kemikaaliluettelo

Kemikaaliluettelo on oleellinen osa työpaikan ja työntekijöiden turvallisuutta. Kemikaaliluettelo tarvitaan, jotta kemiallisten aineiden aiheuttamat riskit tunnistetaan ja niiden oikea käyttö ja suojautuminen ymmärretään.
www.kemikaaliluettelo.fi

Riskien arviointi

Hyvin tehty riskien arviointi on työnantajan tehtävä, jonka avulla on mahdollista vähentää vaaroja ja riskejä sekä niistä aiheutuvia tapaturmia ja sairaspoissaoloja. Säästettyjen sairaspäivien ja niihin liittyvien muiden kustannusten ja ylimääräisen työn pienenemisellä voi olla merkittävä rooli liiketoiminnan tehostamisessa.
www.riskienarviointi.com

Työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen

Työterveyshuollon järjestäminen on pakollista kaikille työnantajille ja yrityksille, joilla on työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä tai jotka ovat muutoin velvollisia noudattamaan työturvallisuuslakia.
www.tyoterveyshuolto.com

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma on dokumentti, jonka iskusanoja ovat turvallisuus, terveellisyys ja työkyky. Ohjelmalla edistetään näitä asioita ja lisäksi kartoitetaan työolojen kehittämistarpeita. Työsuojelun toimintaohjelman linjauksista päättää työnantaja. 
www.tyosuojeluntoimintaohjelma.fi

Pelastussuunnitelma

Yrityksen pelastussuunnitelma sekoitetaan usein kiinteistön pelastussuunnitelmaan. Nämä kaksi eivät voi korvata toisiaan, mutta ne voidaan yhdistää yhdeksi yrityksen pelastussuunnitelmaksi. Tällöin voidaankin jo puhua yrityksen turvallisuussuunnitelmasta. 
www.pelastussuunnitelma.info

Työsuojelupäällikkö

Hyvä työsuojelupäällikkö tuntee työympäristön ja työntekijät. Hänen kunnianhimonsa on vastata työyhteisön turvallisuudesta, vaikka hän ei lain velvoittamana kantaisikaan siitä oikeudellista vastuuta.

www.tyosuojelupaallikko.com

Työhön perehdytys

Hyvä rekrytointi voi mennä pahasti pieleen jo alusta pitäen, jos uuden työntekijän työhön perehdytys jää tekemättä tai se tehdään ”vasemmalla kädellä”.

www.tyohonperehdytys.fi

Työhön opastaminen

Uuden työntekijän opastaminen työhön on prosessi, joka liittyy oleellisesti työhön perehdyttämiseen. Työnopastuksessa mennään kuitenkin itse asiaan, sorvin ääreen, työn tekemiseen.

www.tyonopastus.fi

Työsuojelutarkastus

Työsuojelutarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja.

www.tyosuojelutarkastus.fi

Työsuojelu

Tietoa työsuojelusta Suomessa.

www.tyosuojelu.org

Työsuojelutarkastaja

Työsuojelutarkastaja kuvaa vaaran paikkoja myös lomamatkoillaan.

www.tyosuojelutarkastaja.fi

Koulutusrekisteri

Koulutusrekisterin avulla voidaan hallinnoida erilaisia virallisia, epävirallisia, omia ja yhteistyökumppaneiden/viranomaisten koulutuksia, kortteja, lupia sekä pätevyyksiä. Yrityksen työturvallisuudesta ja henkilöstöhallinnosta vastaaville koulutusrekisteri mahdollistaa tihemmänkin lupakortti- ja pätevyysviidakon hallinnoinnin vaivattomasti yhden palvelun avulla. 

www.koulutusrekisteri.net

Turvallisuusilmoitus

Turvallisuusilmoituksen teko kannattaa tehdä helpoksi yrityksessä - sillä nimittäin voidaan estää monta ikävää ja kallista työtapaturmaa. Palvelumme avulla voit luoda ja hallinnoida yrityksesi turvallisuusilmoituksia sähköisesti.

www.turvallisuusilmoitus.com

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutetun tehtävälista on pitkä. Siksi tarjoamme palvelun, joka helpottaa työsuojeluvaltuutetun tärkeiden tehtävien hoitamista ja ajan tasalla pysymistä.

www.tyosuojeluvaltuutettu.com

Päihdeohjelma

Parhaimmillaan päihdeohjelma lisää työturvallisuuden lisäksi työssä viihtymistä sekä vähentää sairauspäiviä ja sosiaalisia ongelmia työpaikalla. Hyvä päihdeohjelma toimii ennaltaehkäisevästi ja suhtautuu avun tarvitsijoihin inhimillisesti.

www.paihdeohjelma.fi

Työturvallisuus

Työturvallisuuden ja riskienhallinnan tiivis yhteiselo tekee turvallisuudesta huolehtimisesta henkilökohtaisesti tärkeää. Näin työturvallisuus tulee myös läheisemmäksi.

www.tyoturvallisuus.eu

 

Henkilöstöhallinto

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa henkilöstöhallintoon liittyvistä aihealueista.

Työsopimus

Perustietoa työsopimuksesta

www.tyosopimus.eu

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto on voimavarojen hallinnointia.

www.henkilostohallinto.com

HR-järjestelmä

Digitaalinen henkilöstöjohtamisjärjestelmä säästää todistetusti aikaa ja rahaa samalla kun se helpottaa tiedonkulkua organisaatiossa.

www.hr-jarjestelma.com

Henkilöstöpäällikkö

Millainen on hyvä henkilöstöjohtaja tai -päällikkö? Entä mitä yritys tai organisaatio hyötyvät hyvästä henkilöstöjohtamisesta?

www.henkilostopaallikko.fi

Rekrytointi

Onnistunut rekrytointi voi tuoda yritykselle rahaa, mainetta ja kunniaa, huono puolestaan voi ajaa varsinkin pienyrityksen kuilun partaalle.

www.rekrytointi.info

 

Ilmoittaminen

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa ilmoittamiseen liittyvistä aihealueista.

Häirintä töissä

Työyhteisössä kenelläkään ei ole asemaa, joka oikeuttaisi toisten työn häirintään, epäasialliseen kohteluun, syrjintään, seksuaaliseen häirintään, kiusaamiseen tai vähättelyyn.

www.hairintatoissa.fi

Seksuaalinen häirintä

Tasa-arvolaissa seksuaalinen häirintä sisältyy syrjinnän käsitteeseen ja juridisesti sitä käsitellään siten syrjintänä.

www.seksuaalinenhairinta.fi

Turvallisuushavainto

Samalla kun turvallisuushavaintojen määrä työpaikoilla ovat lisääntyneet, ovat työtapaturmat vähentyneet. Turvallisuushavaintojen määrä työpaikoilla on viime vuosina moninkertaistunut.

www.turvallisuushavainto.com

Läheltä piti -tilanteet

Läheltä piti -tapauksilla tarkoitetaan sellaisia tilanteita, joissa on ”jo melkein” tapahtunut työtapaturma tai ollut onnettomuuden vaara, mutta henkilö- tai materiaalivahingoilta on kuitenkin säästytty.

www.laheltapiti.com

Kiusaaminen

Kiusaamisen hinta näkyy erityisesti sairaspoissaoloina sekä yrityksen imagotappiona.

www.kiusaaminen.com

Nettikiusaaminen

Kiusaaminen on yleistä kaikilla yhteiskunnan tasoilla: lapset kiusaavat päiväkodeissa, oppilaat kouluissa, opiskelijat oppilaitoksissa ja aikuiset työelämässä, vanhukset hoitolaitoksissa.

www.nettikiusaaminen.fi

Kunnianloukkaus

Kunnianloukkaus on rikos ja on tärkeää muistaa, että rikoslaki on voimassa työpaikkojen lisäksi myös muun muassa kouluissa, urheilukentillä ja harrastusyhteisöissä.

www.kunnianloukkaus.com

Uhka- ja väkivaltatilanteet

Väkivaltatilannetta tai sen uhan syntymistä ei aina voida ennakoida, mutta varautua siihen voidaan. Uhkatilanteet ovat työturvallisuusriski niin asiakaspalvelussa, kouluopetuksessa, hoitotyössä kuin esimerkiksi toimittajan pelastajan työtä tehtäessä.

www.uhkajavakivaltatilanteet.fi

Väkivalta työssä

Väkivallan uhka on yhä useammissa työpaikoissa kasvava ongelma. Samalla lisääntyvät myös konkreettiset väkivallan teot monilla aloilla.

www.vakivaltatyossa.fi

Syrjintä

Syrjintä työpaikalla on vakava juttu. Kukaan ei aivan tarkkaan tiedä, kuinka paljon syrjintää työelämässä tapahtuu, koska vain pieni osa siitä ilmoitetaan poliisille. Edes syrjinnän kohde ei aina itse havaitse olevansa syrjitty.

www.syrjinta.com

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu on ilkeyttä, jota ei tarvitse sietää. Epäasiallinen kohtelu ei voi missään ammatissa tai harrastuksessa olla hyväksyttävää.

www.epaasiallinenkohtelu.fi

Tasa-arvo

Tasa-arvo ei ole pelkkä palkka-asia, myös työolosuhteet, työsuhteen ehdot ja urakehitys kuuluvat tasa-arvoon.

www.tasa-arvo.eu

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait uudistuivat vuoden 2015 alussa. Työpaikoilla tärkeimmät muutokset koskevat tasa-arvon edistämistä ja yhdenvertaisuuden suunnittelua.

www.yhdenvertaisuus.com

Työhön perehdyttäminen

Työelämä ja on jatkuvassa muutoksen tilassa ja se asettaa yhä suurempia vaatimuksia muun muassa työhön perehdyttämiselle.

www.tyohonperehdyttaminen.fi

Työhön opastaminen

Työnopastus on työpaikoilla erittäin tärkeää ja vastuullista toimintaa – ja monen mielestä parasta ennakoivaa työturvallisuustoimintaa.

www.tyohonopastaminen.fi

 

Laadunhallinta

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa laadunhallintaan liittyvistä aihealueista.

Standardit

Standardit eli normit ovat yhteisten toimintatapojen luomista. Niiden tarkoituksena on helpottaa viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien arkea: lisätä tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojella kuluttajia ja ympäristöä sekä helpottaa kotimaista ja kansainvälistä kauppaa.

www.standardi.fi

Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001

Laadunhallinnan ISO 9001 -standardin tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Se muodostaa kehyksen laadunhallinnan johtamiselle.

www.iso9001.fi

Toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmä määrittelee systemaattisen tavan johtamiselle ja toiminnalle, tavoitteiden asettamiselle ja niiden seuraamiselle sekä toiminnan jatkuvalle parantamiselle.

www.toimintajarjestelma.com

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001

ISO 14001 -standardi on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen malli. Se nivoo ympäristöasiat osaksi strategista suunnittelua ja korostaa johdon roolia ympäristönsuojelun parantamisessa.

www.ymparistojarjestelma.com

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001

Työterveyteen ja työturvallisuuteen keskittyvä ISO 45001 -johtamisjärjestelmän standardi julkaistiin maaliskuussa 2018. Se auttaa löytämään ja hallitsemaan riskejä ja vaaroja, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja sairauspoissaoloihin.

www.iso45001.fi

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 27001

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 27001 on kansainvälinen standardi, ja sen perimmäinen tarkoitus on pitää organisaation tietovarat luottamuksellisina, ehyinä ja saatavilla niitä tarvitseville.

www.tietoturvajarjestelma.com

Riskienhallintajärjestelmä ISO 31000

Riskienhallinnan uudistettu standardi ISO 31000 auttaa organisaatiota luomaan riskienhallinnalle puitteet, joiden avulla on helppo tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta tavoitteiden saavuttamiseen.

www.iso31000.fi

Laatupäällikkö

Laatupäällikkö auttaa työyhteisöä näkemään kehittämisen kohteita. Hän tuo organisaatioon myös menetelmäosaamista, jota tarvitaan laadun kehittämistyössä.

www.laatupaallikko.org

Laatukäsikirja

Uudistettu ISO 9001 -standardi tuo joustavuutta laatujärjestelmän dokumentointiin.

www.laatukasikirja.fi

 

Tulityöt

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa tulitöihin liittyvistä aihealueista.

Tulityölupa

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.

www.tulityolupa.eu

Tulityösuunnitelma

Muun muassa vakuutusyhtiöt ovat laatineet erityisiä suojeluohjeita tulitöiden varalle. Ohjeet ovat tarpeen, sillä tulitöistä syttyvät palot voivat aiheuttaa sekä suuria inhimillisiä että taloudellisia vahinkoja.

www.tulityosuunnitelma.com

Riskienhallinta

Toimintajärjestelmästandardit, kuten laadun johtamisjärjestelmästandardi ISO 9001, ohjaavat organisaatioita toisaalta sekä virheiden ja poikkeamien ennaltaehkäisyyn riskienhallinnan avulla, että toiminnan parantamiseen poikkeamien analysoinnin avulla. Riskienhallinnalla pyritään jo ennalta varautumaan erilaisiin yrityksen toimintaa ja sen tuotteiden ja palveluiden laatua uhkaaviin riskeihin.

www.riskienhallinta.org

Työlupajärjestelmä

Työlupien lista on pitkä. Eniten työlupia tarvitaan riskialttiissa töissä teollisuuden kunnossapitotöissä ja rakennustyömailla, mutta yksittäisiä luvanvaraisia töitä tehdään runsaasti pienemmissäkin yksiköissä.

www.tyolupakaytanto.fi

Vastuullisuus

Vastuullisuusraportti

Pk-yrityksen vastuullisuusraportti on osoitus mm. tilaajille yrityksen kiinnostuksesta vastuullisuuteen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Se on hyvä pitää yhtenä kokonaisena asiakirjana, jotta sen esittäminen ja tarkastelu on mahdollisimman mutkatonta.

www.vastuullisuusraportti.com

Vastuullisuus

Vastuullisuuden osoittaminen on osa yrityksen ydinosaamista. Ekologisuus, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla toimiminen ja sen todentaminen on yrityksen toiminnassa yhä tärkeämpää.

www.vastuullisuus.pro

Eettinen ohjeisto

Eettisten arvojen ”asiakirjana” pidetään yrityksen eettistä ohjeistoa. Bisnesympäristössä se tunnetaan yleisesti englanninkielisellä termillä Code of Conduct. Se sisältää organisaation omat hyvät liiketavat ja eettiset periaatteet.

www.codeofconduct.pro

Whistleblower

Whistlebloweriksi kutsutaan henkilöä, joka tekee ilmoituksen epäeettisestä tai yrityksen itse asettamien eettisten ohjeiden vastaisesta menettelystä tai toiminnasta. Whistleblowereilla on ollut merkittävä osa esimerkiksi monissa korruption vastaisissa toimissa tai vaikkapa tiedehuijauksia paljastettaessa.

www.whistleblower.fi

Whistleblowing

Whistleblowing -järjestelmä on luotu yrityksen tiedonsaantikanavaksi. Sen kautta jokainen organisaation jäsen ja myös ulkopuoliset sidosryhmät voivat ilmoittaa yritykselle väärinkäytösepäilystään.

www.whistleblowing.pro

HSEQ

HSEQ-järjestelmä

HSEQ-arvioinnin voidaan sanoa olevan hyvä mahdollisuus palvelutoimittajille tarkistaa oman toimintansa taso ja tehdä tarvittavia parannuksia ja vakuuttaa tilaajayritykset asiakaskelpoisuudestaan joko nyt tai vastaisuudessa.

www.hseq-jarjestelma.fi

Alihankinta

Alihankintapalvelujen kysyntä on kasvussa. Miksi näin? Miksi ulkopuolisen toimittajan palveluja käytetään?

www.alihankinta.pro

Omavalvonta

Omavalvonta

Omavalvonnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen. Samalla se takaa palvelujen ja tuotteiden turvallisuuden. Se on työkalu, jolla voi reagoida havaittuihin ongelmallisiin työvaiheisiin ja kehittämistä vaativiin toimintoihin suunnitelmallisesti ja nopeasti. Onnistunut omavalvonta vahvistaa organisaation toimintaa ja parantaa sen laatua.

www.omavalvonta.eu

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelmaan sisältää kuvauksen henkilökunnan toiminnasta ja palvelujen laadusta. Omavalvontasuunnitelma on organisaation palvelujen laadun ja toiminnan kehittämisen työkalu.

www.omavalvontasuunnitelma.eu

Marjatila

Pro Marjatila

Marjatilojen viljelijöitä koskevat samat velvollisuudet työturvallisuuden perusdokumentaation sekä perehdyttämisen ja opastamisen osalta kuin muitakin työnantajia. Tilat työllistävät huomattavan määrän kausityöntekijöitä, joista valtaosa on etenkin kesäisin ulkomailta tulevia marjanpoimijoita. Olemme lisänneet Pro Marjatila -palveluun juuri heille suunniteltuja lomakkeita, joista on myös eri kieliversioita.

www.promarjatila.fi

Maatila

Suomalainen maatila

Maatilat työllistävät nykyisin vakituisessa työsuhteessa olevia sekä kausityöntekijöitä, joista osa on ulkomaalaisia. Tarjoamme helppokäyttöisiä ja kohtuuhintaisia sähköisiä työkaluja myös jokapäiväiseen työskentelyyn sekä erilaisten dokumenttien luontiin ja hallinnointiin.

www.suomalainenmaatila.fi

Varautuminen

Varautumissuunnitelma

Erilaisia häiriötilanteita on hyvin monenlaisia. Niihin on hyvä varautua tekemällä hyvä ja kattava organisaation oma varautumissuunnitelma.

www.varautumissuunnitelma.fi

Epidemia

”Tavalliset” kevätflunssat on saatu rokotteilla kuriin, eivätkä työntekijävaje tai karanteenit ole häirinneet toimintaa. Erilaisia vakavia epidemioita ilmaantuu maailmaan kuitenkin lähes jokaisella vuosikymmenellä

www.epidemia.pro

Pandemia

Kun pandemia iskee, se vie uskon ja luottamuksen ihmisen ja tieteen kaikkivoipaisuuteen. Pahimmillaan pandemia pistää meidät polvilleen niin kansakuntana kuin maailmanakin, ja vieläpä lähes samanaikaisesti.

www.pandemia.pro

Finanssikriisi

Varautuminen kaikkeen tuntuu olevan mahdotonta, ja sekin mihin ja miten on varauduttu, paljastuu hetkessä täysin riittämättömäksi. Koronapandemiakin voi muuttua talous-/finanssikriisiksi.

www.finanssikriisi.fi

Koronavirus

Koronapandemian toisen ja kolmannenkin aallon mahdollisuus on suuri. Monien asiantuntijoiden mukaan se on väistämätön. Varautumissuunnitelma tilannetta varten ainakin auttaa kriisitoimien toteuttamisessa.

www.koronaviruscovid-19.fi

Koulutus

Työturvallisuuskoulutus

Työturvallisuudesta huolehtiminen on lakisääteinen velvoite työnantajalle. Työsuojelu- ja muu henkilöstö tarvitsevat sen ylläpitämiseksi jatkuvaa koulutusta.

www.tyoturvallisuuskoulutus.pro

HSEQ-koulutus

Hyvin hoidettu työturvallisuus, ympäristöstä huolehtiminen ja laadukas toiminta ovat nykyaikana välttämättömiä asioita menestyvälle yritykselle. Tilaajat vaativat koko ajan enemmän ja enemmän fiksua toimintaa ja riittävän dokumentaation.

www.hseq-koulutus.fi

Perehdytysjärjestelmä

Pro Perehdytys on pk-yrityksien, yhdistysten ja julkishallinnon perehdytysmateriaalien luontiin ja hallinnointiin suunniteltu järjestelmä.

www.perehdytysjarjestelma.fi

Sähköinen allekirjoitus

Pro Sähköinen allekirjoitus on organisaation helppo ja kustannustehokas sähköinen / digitaalinen allekirjoitus. Hyvä ilmainen sähköinen allekirjoittaminen on mahdollista pilvipalvelumme osana.

www.digitaalinenallekirjoitus.fi

Palvelua toteuttamassa